Trang sức theo tháng sinh

Tháng 1 — Garnet

Tháng 2 — Amethyst

Tháng 3 — Aquamarine

Tháng 4 — Diamond

Tháng 5 — Emerald

Tháng 6 — Ngọc Trai

Tháng 7 — Ruby

Tháng 8 — Peridot

Tháng 9 — Sapphire

Tháng 10 — Opal

Tháng 11 — Citrine

Tháng 12 — Blue Topaz